Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door ABECO ZorgVastgoed (ABZV). ABZV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring ABZV

Inleiding
Wanneer u deze internetsite bezoekt, kan ABZV middels het contact- of inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief persoonsgegevens over u verzamelen. ABZV zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door ABZV met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ABZV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt middels het contact-formulier, het inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief of omdat u ons mailt. Wij verwerken hierbij uw organisatienaam, voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt op grond van een commercieel belang. Wij gebruiken de gegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief en om u te kunnen bellen of
e-mailen indien dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden en/of onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als u het contact- of inschrijfformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

ABZV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
Onze website maakt geen gebruikt van c.q. plaatst geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ABZV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@abzv.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ABZV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@abzv.nl

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

www.abzv.nl
Prins Mauritslaan 35, 1171 LP Badhoevedorp
telefoon: +31 20 6613811
info@abzv.nl